Skip to content
Procedura "krok po kroku"

I.

W sprawach gospodarczych, w szczególności w przypadku umów gospodarczych, w których strony przewidują możliwość określenia przedmiotu, sposobu i jakości wykonania, miejsca świadczenia lub wysokości należnych kwot przez niezależną od kontrahentów umowy osobę trzecią lub instytucję (eksperta), może być wykorzystana ekspertyza Sądu Arbitrażowego. Z ekspertyzy mogą również korzystać strony oraz Składy Orzekające w ramach postępowania arbitrażowego.II. Wszczęcie postępowania

Wszczęcie postępowania w celu wydania ekspertyzy następuje na wniosek jednej lub obu stron poprzez wniesienie opłaconego zgodnie z Taryfą wniosku o wydanie ekspertyzy.
III. Wniosek
Wniosek o wydanie ekspertyzy wraz załącznikami powinien co najmniej zawierać:
 1. oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów, a w przypadku przedsiębiorców - odpisy rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru lub ewidencji; także w miarę możliwości wskazanie nr NIP, REGON i KRS wnioskodawcy,
 2. zwięzłe przedstawienie stanu faktycznego i wyłuszczenie w punktach istoty zagadnienia skierowanego do ekspertyzy,
 3. sformułowanie pytania lub pytań na, które ekspertyza ma odpowiedzieć,
 4. określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach majątkowych, a w przypadku braku sporu - określenie wartości, gdyby spór wynikł w związku z zagadnieniem skierowanym do ekspertyzy;
 5. wskazanie z listy eksperta (ekspertów) lub wniosek o ich wyznaczenie przez Prezesa Sądu Arbitrażowego,
 6. pełnomocnictwo w razie ustanowienia pełnomocnictwa wraz z dokumentami potwierdzającymi jego umocowanie,
 7. podpis strony lub jej umocowanego pełnomocnika,
 8. poświadczony przez stronę lub pełnomocnika dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości określonej w Taryfie opłat,
 9. załączenie wszelkich niezbędnych do wydania ekspertyzy dokumentów, danych, i materiałów;
 10. wymienienie załączników.IV. Postępowanie
 1. Jeśli wnioskodawca nie wskaże eksperta (ekspertów) z Listy we wniosku o wszczęcie postępowania o wydanie ekspertyzy oraz nie określi liczby ekspertów wówczas eksperta jedynego wyznacza z Listy Prezes Sądu Arbitrażowego. Ekspertem nie może być osoba, która uprzednio występowała w sprawie jako koncyliator lub arbiter.
 2. Pisma w postępowaniu o wydanie ekspertyzy wnoszone są do Sądu Arbitrażowego - jeśli ekspertyzę ma wydać ekspert jedyny - co najmniej w trzech egzemplarzach. Strona nie ma obowiązku doręczać tych pism stronie przeciwnej, chyba że obie strony wniosły o wydanie ekspertyzy.
 3. Ekspert może zwracać się do wnioskodawcy i strony przeciwnej jeśli ta nie jest jednocześnie wnioskodawcą bezpośrednio lub za pośrednictwem Sekretarza Sądu Arbitrażowego. Ekspert może na każdym etapie postępowania żądać od wnioskodawcy dodatkowych informacji oraz stosowanych dokumentów. Ekspert wydaje ekspertyzę niezwłocznie po uzupełnieniu wszystkich braków formalnych wniosku. Termin wydania ekspertyzy ulega odpowiedniemu przedłużeniu jeżeli wniosek o wydanie ekspertyzy nie był kompletny oraz w przypadku gdy w późniejszym czasie zaszła konieczność uzupełnienia danych, informacji, dokumentów lub materiałów stanowiących podstawę wydania ekspertyzy.
 4. Ekspertyza arbitrażowa sporządzona jest na piśmie w trzech egzemplarzach i doręczona jest wnioskodawcy po uiszczeniu wszelkich należnych opłat i kosztów zgodnie z Taryfą.V.

W przypadku niemożności wydania ekspertyzy lub powstania związanego z nią sporu między kontrahentami mogą oni uruchomić tryb postępowania koncyliacyjnego lub postępowania arbitrażowego na zasadach określonych Regulaminie Sądu. Akta postępowania w sprawie wydania ekspertyzy przechowywane są przez Sąd Arbitrażowy na zasadach właściwych dla postępowania arbitrażowego.