Skip to content
Szkolenia

 

"Arbitraż - alternatywa dla sądownictwa powszechnego"


Wrocław, ul. Świdnicka 39 (siedziba Dolnośląskiej Izby Gospodarczej)
. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie.

Wolny rynek oznacza nie tylko możliwość swobodnego rozwoju gospodarczego. Między działającymi na rynku przedsiębiorcami nieuniknione jest bowiem pojawienie się różnego typu sporów, najczęściej na tle majątkowym. Muszą być one rozstrzygane na bieżąco, sprawnie i szybko. Nieodzownym narzędziem, które temu służy jest sądownictwo arbitrażowe. Celem szkolenia będzie przedstawienie arbitrażu - jako skutecznej alternatywy dla przedłużający się w nieskończoność procesów przed państwowymi sądami.

Arbitraż to m.in.:

 • niezależność od sądownictwa powszechnego
 • moc prawna wyroku równa mocy wyroku sądu powszechnego
 • niskie koszty postępowania
 • szybkość postępowania (zakładany maksymalny czas rozpoznania sporu – cztery miesiące)
 • jednoinstancyjność (wyrok w chwili wydania jest wyrokiem prawomocnym)
 • szybkość uzyskania tytułu egzekucyjnego
 • czytelna procedura i jasne zasady (strony sporu wyznaczają arbitrów i godzą się na ich wyrok)
 • poufność postępowania
 • profesjonalizm arbitrów (sędziów) – arbitrami są specjaliści w danej dziedzinie, którzy rozumiejąc istotę sporu (znając przepisy prawa, normy zawodowe i panujące zwyczaje), mogą skuteczniej wskazać akceptowane rozwiązanie

Na szkoleniu przybliżymy Państwu m.in. instytucję arbitrażu, procedurę przed Sądem Arbitrażowym i koszty całego postępowania.Program szkolenia:

 

 1. Wprowadzenie
  • Typowe klauzule arbitrażowe
  • Prawo kontraktu i miejsce arbitrażu
  • Zasady i granice polubownego rozstrzygnięcia sporu między stronami
 2. Polubowne rozstrzygnięcie sporu
  • Negocjacje handlowe
  • Poświęcenia na rzecz dalszej współpracy
 3. Podstawowe metody rozstrzygania sporów
  • Arbitraż a mediacja
  • Koncyliacja
  • Postępowanie arbitrażowe jako alternatywa dla sądownictwa powszechnego
 4. Specyfika postępowania arbitrażowego
  • Wybór miejsca, organizacji i języka arbitrażu
  • Wybór składu Arbitrów
  • Wola stron do rozstrzygnięcia sporu w drodze arbitrażu
 5. Procedury arbitrażowe
  • Wola stron a przyjęte procedury
  • Analiza części piątej Kodeksu Postępowania Cywilnego (art.1154 do 1217)
  • Postępowanie arbitrażowe a umowy międzynarodowe
  • Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące postępowania polubownego
 6. Instytucje arbitrażowe
  • Sąd polubowny ad hoc / Stały sąd polubowny
  • Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej
 7. Koszty procedury arbitrażowej
  • Wynagrodzenie i koszty arbitrów
  • Koszty sądu arbitrażowego
  • Koszty ekspertów
  • Zwrot kosztów arbitrażowych po rozstrzygnięciu sporu
  • Egzekwowanie wyroku arbitrażowego


ZAPRASZAMY !!!!!!!!!!

Sekretarz Sądu Arbitrażowego
Anna Bajer
anna.bajer@iurico.pl
 Rynek 7, 50-106 Wrocław
tel. (+48) 71 344 56 59
fax. (+48) 71 341 04 86
www.iurico.pl