Skip to content
Aktualności

Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu (Biuletyn  DIG Nr 3 i 4 /2008)

Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu jest wyodrębnioną, samodzielną i niezależną jednostką organizacyjną w zakresie orzecznictwa, koncyliacji i opiniowania,, powołaną do niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania sporów, a także do prowadzenia postępowań pojednawczych i wydawania specjalistycznych ekspertyz.

 
Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu powstał na początku lat 90-tych, kiedy to możliwe stało się utworzenie takiej jednostki przy izbie gospodarczej. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych (Dz.U. Nr 35, poz. 195) powołano wówczas Stały Sąd Polubowny przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu. Twórcą Sądu i autorem jego pierwszego Regulaminu był dr Roman Chalimoniuk, który przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa Sądu. Stały Sąd Polubowny w ciągu swojej działalności rozpoznał wiele różnorodnych spraw o różnej wartościach przedmiotu sporu. W praktyce Sądu przeważały spory z zakresu prawa budowlanego, obrotu nieruchomościami, prawa bankowego, działalności wydawniczej, umów sprzedaży, dostawy, najmu, zlecenia oraz agencji.

 
W 2005 r. dokonała się zmiana władz Sądu. Prezesem został radca prawny dr Bogusław Sołtys, partner Kancelarii IURICO, wiceprezesami radca prawny prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ oraz radca prawny dr Maciej Skory, a funkcję Sekretarza objęła radca prawny Magdalena Sierny. W 2007 r. Stały Sąd Polubowny przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu przyjął nowy Regulamin opracowany przez dr Bogusława Sołtysa, który problematyką arbitrażu zajmuje się także w ramach swojej aktywności naukowej. Regulamin ten obowiązuje począwszy od dnia 26 marca 2007 r. Podstawowym założeniem nowej regulacji stało się przyśpieszenie i usprawnienie działania Sądu oraz uatrakcyjnienie świadczonych przez niego usług. W tym celu wprowadzono do Regulaminu szereg rozwiązań umożliwiających skrócenie okresu rozpoznawania spraw oraz precyzujących procedurę rozpoznawania sporów, zwłaszcza z udziałem podmiotów zagranicznych. Poszerzono również ofertę Sądu Arbitrażowego o prowadzenie koncyliacji (postępowanie pojednawcze) oraz wykonywanie ekspertyz z różnych dziedzin wymagających wiedzy specjalnej, w oparciu o biegłych rekomendowanych i wpisanych na listę funkcjonującą przy Sądzie. Jednocześnie wraz z przyjęciem nowego Regulaminu Stały Sąd Polubowny przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej zmienił nazwę na Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu.

 
Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej jest uprawniony do zajmowania się sporami gospodarczymi, w szczególności dotyczącymi rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami. W bieżącej pracy Sądu przeważają aktualnie zagadnienia dotyczące rozliczenia inwestycji i robót budowlanych oraz związane z realizacją innych umów gospodarczych. W porównaniu do sądów powszechnych, Sąd Arbitrażowy w większym stopniu umożliwia rozpoznanie i rozstrzygnięcie danej sprawy w sposób odpowiadający jej specyfice. Osoby arbitrów współpracujących z Sądem reprezentują wysoki poziom merytoryczny wydawanych rozstrzygnięć. Wśród rozjemców Sądu znajdują się wybitni przedstawiciele arbitrażu polskiego i zagranicznego. Wielu z nich to powszechnie znani i uznani prawnicy, w tym przedstawiciele nauki z bogatym doświadczeniem praktycznym.

 
Rozpoznanie sprawy przez Sąd Arbitrażowy przy DIG to w miarę szybka, sprawna i skuteczna metoda polubownego rozstrzygania sporów, stanowiąca skuteczną alternatywę dla kosztownego i czasochłonnego postępowania w sądownictwie powszechnym. Postępowanie polubowne w głównej mierze kształtowane jest przez strony sporu w zapisie na sąd polubowny i w późniejszych umowach. Strony mogą uzgodnić zasady i sposób postępowania przed Sądem Arbitrażowym. W odniesieniu do rozpatrywanych spraw strony mają między innymi swobodę w wyborze arbitrów, miejsca arbitrażu i języka, w którym prowadzone jest postępowanie. Standardowo, tak jak to jest przyjęte w większości sądów polubownych, postępowanie jest jednoinstancyjne. Nie ma więc możliwości skorzystania ze środków odwoławczych, czy też na przykład ze skargi kasacyjnej. W przypadku zakwestionowania orzeczenia jedyną drogą jest żądanie uchylenia wyroku w drodze nadzwyczajnego środka prawnego jakim jest skarga realizowana w trybie przewidzianym przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Dodatkowymi atutami Sądu Arbitrażowego są również poufność i zmniejszony formalizm całego postępowania.

 
Wyroki Sądu Arbitrażowego są traktowane w swej istocie jak wyroki sądów państwowych, mają wymiar ostateczny, a ich przymusową egzekucję przeprowadza komornik państwowy. Ponadto podlegają one wykonaniu w ponad stu czterdziestu państwach, które przystąpiły do Konwencji Nowojorskiej o uznaniu i wykonaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych. Zasadniczym jednak sposobem realizacji orzeczeń Sądu Arbitrażowego jest dobrowolność podmiotu zobowiązanego, który poprzez poddanie się kognicji Sądu przygotowany jest do akceptacji rozstrzygnięcia, o ile nie narusza ono podstawowych zasad porządku prawnego. Brak dobrowolności w realizacji orzeczenia może być poddawane do wiadomości publicznej i w większości przypadków traktowane jest w środowisku przedsiębiorców jako dyshonor.

 
Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej wymaga umowy stron, w której należy wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć (tzw. zapis na sąd polubowny). Taki zapis może być zawarty w umowie regulującej określony stosunek prawny między stronami, bądź w odrębnej umowie. Możliwe są dwa rodzaje takich zapisów:

  • w formie tzw. klauzuli arbitrażowej formułowanej w umowie na wypadek sporu, który może powstać w przyszłości na tle określonego stosunku prawnego bezpośrednio wynikającego lub związanego z zawieraną umową. Przykładowo może ona przybrać następującą treść:

"Wszelkie spory, nie wyłączając sporów pozaumownych, jakie wynikły lub mogą wyniknąć z umowy lub w związku z jej zawarciem i wykonywaniem oraz innych aktów stanowiących integralną część umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu, stosownie do regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu."

 

  • w formie odrębnej umowy zawieranej zwykle w przypadku poddania pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego konkretnego już istniejącego sporu. Przy tej formie zapisu na sąd polubowny minimalna treść pisma powinna wskazywać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć, przykładowo.:

"W związku z powstaniem sporu w zakresie wykonania Umowy (...) zawartej w dniu (...) pomiędzy (...) strony niniejszym zgodnie poddają spór bliżej opisany w załączniku do umowy pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu, stosownie do regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu".

          Do zawarcia umowy arbitrażowej może także dojść w wyniku niezaprzeczenia w złożonej odpowiedzi na pozew oświadczeniu powoda o istnieniu właściwości Sądu Arbitrażowego

Zapis na sąd polubowny powinien być sporządzony na piśmie. Wymaganie dotyczące formy zapisu na sąd polubowny będzie spełnione także wtedy, gdy zapis zamieszczony zostanie w wymienionych między stronami pismach lub oświadczeniach złożonych za pomocą środków porozumienia się na odległość, które pozwalają utrwalić ich treść.

 
Obok rozpatrywania sporów Sąd Arbitrażowy przy DIG oferuje również możliwość skorzystania z wiedzy specjalistów z wielu dziedzin obrotu gospodarczego. Utworzono listę ekspertów, którzy sporządzają opinię nie tylko w toku postępowania, ale również w każdym innym przypadku na zlecenie przedsiębiorcy. Ekspertyza może być więc niezwykle cenna nie tylko przy sporach rozstrzyganych przed Sądem Arbitrażowym, ale także przed sądami powszechnymi, a także może spełniać swoją rolę poznawczą przed wszczęciem postępowania sądowego i niezależnie od niego. Lista ekspertów sukcesywnie powiększa się. Aktualnie Sąd Arbitrażowy dysponuje ekspertami z podstawowych gałęzi gospodarki, to jest takich jak: architektura, budownictwo, chemia, ekonomia, elektroenergetyka i informatyka.

 
Informacje o Sądzie Arbitrażowym przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu można znaleźć na www.sa.dig.wroc.pl
Dlaczego warto skorzystać z arbitrażu w Sądzie Arbitrażowym przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej? (Biuletyn DIG Nr 2 i 3/2008)

Sąd Powszechny / Arbitraż - tabela porównawcza... czytaj więcej
 

 

ARBITRAŻ - alternatywa dla sądownictwa powszechnego (Biuletyn DIG Nr 1/2008)

» ARBITRAŻ - alternatywa dla sądownictwa powszechnego

Arbitraż to szybka, sprawna i skuteczna metoda polubownego rozstrzygania sporów, stanowiąca alternatywę dla kosztownego i czasochłonnego postępowania w sądownictwie powszechnym. Postępowanie polubowne w głównej mierze kształtowane jest przez strony sporu w zapisie na sąd polubowny i w późniejszych umowach. Strony mogą uzgodnić zasady i sposób postępowania przed sądem arbitrażowym. Postępowanie to jest jednoinstancyjne, nie ma więc możliwości skorzystania ze środków odwoławczych, czy na przykład skargi kasacyjnej. Jedyną możliwością jest żądanie uchylenia wyroku w drodze skargi w szczególnym trybie. Dodatkowymi atutami są również poufność i zmniejszony formalizm całego postępowania.

» Moc prawna wyroku i jego wykonalność

Wyroki sądów arbitrażowych są traktowane jak wyroki sądów państwowych, mają wymiar ostateczny, a ich egzekucję przeprowadza komornik państwowy. W przypadku sporów na tle międzynarodowego obrotu gospodarczego wyrok podlega przymusowej egzekucji nie tylko w państwie wydania, ale również na podstawie Konwencji Nowojorskiej z 10 czerwca 1958r. o uznaniu i wykonaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w około 150 innych państwach.

» Zakres przedmiotowy

Zakres spraw, które mogą być rozstrzygane przez sąd polubowny według przepisów kodeksu postępowania cywilnego obejmuje spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe - mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty. Przede wszystkim będą to zatem sprawy z zakresu działalności gospodarczej, ale także przykładowo ze stosunku pracy, funkcjonowania spółek, czy dotyczące praw autorskich. W postępowaniu przed sądem arbitrażowym mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne oraz inne organizacje, posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

» Zapis na sąd polubowny

Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego wymaga umowy stron, w której należy wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć. Jest to tzw. zapis na sąd polubowny. Taki zapis może być zawarty w umowie regulującej określony stosunek prawny między stronami, bądź w odrębnej umowie. Możliwe są dwa rodzaje takich zapisów:
na wypadek sporu, który może powstać w przyszłości, na tle określonego stosunku prawnego, tzw. klauzula arbitrażowa, która może być zawarta jako jedno z postanowień zawieranej przez strony umowy lub stanowić treść odrębnego porozumienia; przykładowa treść klauzuli: "Wszelkie spory, nie wyłączając sporów pozaumownych, jakie wynikły lub mogą wyniknąć z umowy lub w związku z jej zawarciem i wykonywaniem oraz innych aktów stanowiących integralną część umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu, stosownie do regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu."
w przypadku poddania pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego konkretnego, już istniejącego sporu, zapis na sąd polubowny powinien być sporządzony na piśmie. Wymaganie dotyczące formy zapisu na sąd polubowny będzie spełnione także wtedy, gdy zapis zamieszczony zostanie w wymienionych między stronami pismach lub oświadczeniach złożonych za pomocą środków porozumienia się na odległość, które pozwalają utrwalić ich treść. Przy tej formie zapisu na sąd polubowny, minimalna treść pisma powinna wskazywać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć, np.: "W związku z powstaniem sporu w zakresie wykonania Umowy ... zawartej w dniu .... pomiędzy .... Strony niniejszym zgodnie poddają spór pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu, stosownie do regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu".

» Wybór arbitrów

Strony postępowania przed sądem arbitrażowym uprawnione są do wyznaczenia arbitrów, ukształtowania składu orzekającego w taki sposób, który zapewni fachową i profesjonalną wiedzę w zakresie przedmiotu postępowania. Tak wyznaczonych arbitrów nie należy traktować jako przedstawicieli stron, lecz jako gwarantów szybkiego, bezstronnego i rzeczowego rozstrzygnięcia sporu.

Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu
www.sa.dig.wroc.pl
 

 
Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej - nowe możliwości (Biuletyn DIG Nr 12/2007)

        Co zrobić by uniknąć długotrwałego i kosztownego procesu sądowego z kontrahentem? Zamiast sporu przed państwowym sądem, można zdecydować się na arbitraż w Sądzie Arbitrażowym przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu.
        Arbitraż jest uznanym i cenionym sposobem rozstrzygania sporów. Cechuje się on szybkością postępowania, poufnością i fachowym przygotowaniem arbitrów. Sąd arbitrażowy jest niezależny od sądów powszechnych, a jego wyroki mają moc prawną na równi z wyrokami sądów powszechnych. Arbitraż odznacza się prostotą postępowania, jest jednoinstancyjny, działa w oparciu o jasne zasady - strony sporu wspólnie wyznaczają arbitrów i godzą się na ich wyrok. Aby spór istniejący, lub mogący powstać w przyszłości, mógł być rozstrzygnięty przez sąd arbitrażowy, strony stosunku prawnego muszą na to wyrazić zgodę w formie umowy zwanej "zapisem na sąd polubowny" (tzw. klauzula arbitrażowa). W porównaniu do sądów powszechnych, sąd arbitrażowy w większym stopniu gwarantuje rozpoznanie i rozstrzygnięcie danej sprawy w sposób odpowiadający jej specyfice. Osoby arbitrów współpracujących z sądem gwarantują wysoki poziom merytoryczny wydawanych rozstrzygnięć. Strony postępowania mają również wpływ nie tylko na to, kto rozpatrzy ich sprawę, ale też według jakich zasad toczyć się będzie postępowanie. Co więcej, strony mogą również zdecydować, jakie reguły - wynikające z przepisów prawa lub zasad słuszności - będą podstawą rozstrzygnięcia.
        Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej jest wyodrębnioną, samodzielną i niezależną jednostką organizacyjną w zakresie orzecznictwa - powołaną do niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania sporów. Bazując na specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej obok swojej podstawowej roli świadczy również usługi w zakresie:
  • koncyliacji - prowadzenie postępowań pojednawczych - tzw. alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów (Alternative Dispute Resolutions). Jest to proces, który polega na rozwiązywaniu sporu istniejącego pomiędzy stronami przez koncyliatora. Co ważne wyniki jego prac nie są obowiązujące, stanowią jedynie propozycję dla stron, która może zostać odrzucona lub być przedmiotem dalszych negocjacji.
  • wydawania ekspertyz. Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej skupiając wybitnych specjalistów (naukowców i praktyków) z różnych dziedzin jest ważną jednostką opiniotwórczą. Wydawane ekspertyzy mogą być wykorzystane w dowolnym celu, np. stanowić dowód potrzebny do rozstrzygnięcia sporu toczącego się przed sądem powszechnym czy sądem arbitrażowym, mogą również stanowić argument w mediacji czy koncyliacji.


Sąd Polubowny Sądem Arbitrażowym (Biuletyn DIG Nr 4/2007)


        26 marca br. Uchwałą Rady Dolnośląskiej Izby Gospodarczej przyjęty został nowy Regulamin Sądu Polubownego istniejącego przy Izbie. Regulamin i taryfa opłat za czynności SSP od początku istnienia Sądu, tj. od 1992 r., nie były dotychczas nowelizowane, pomimo zmieniających się realiów gospodarczych i prawnych, niezbędne zatem było w pierwszym rzędzie dostosowanie Regulaminu i taryfy opłat do aktualnych realiów prawno-gospodarczych, przede wszystkim zaś do najnowszych regulacji sądownictwa polubownego i mediacji w kodeksie postępowania cywilnego.
Podstawowym założeniem, które legło u podstaw proponowanych zmian, jest przyśpieszenie i usprawnienie działania Sądu oraz uatrakcyjnienie świadczonych przezeń usług. W tym celu wprowadzono do Regulaminu szereg rozwiązań umożliwiających istotne skrócenie okresu rozpoznawania spraw oraz zagwarantowano ich realizację poprzez wyposażenie organów Sądu w środki motywacyjno-dyscyplinujące. W związku z napływem do regionu kapitału zagranicznego stworzono podstawę dla rozpoznawania spraw z udziałem podmiotów zagranicznych. Poszerzono ofertę Sądu o prowadzenie koncyliacji oraz wykonywanie ekspertyz z różnych dziedzin wymagających wiedzy specjalnej. w oparciu o biegłych wpisanych na listę. Obok arbitrażu obie te sfery działania mieszczą się w zadaniach statutowych DIG i w zamierzeniu mają zaspokoić potrzeby nie tylko rynku lokalnego. Atrakcyjność Sądu wzrosła również poprzez zwiększenie elastyczności procedury i możliwość dostosowania jej do potrzeb przedsiębiorców oferujących do rozpoznania sprawy jednorodne.
Do istotnych zmian należy zaliczyć także korektę oznaczenia Sądu Polubownego poprzez przyjęcie jego nowej nazwy - Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu. Zmiana ta została podyktowana uwarunkowaniami obrotu międzynarodowego i trudnościami w tłumaczeniu na języki obce dotychczasowej nazwy, co wiązało się ze sporami na tle właściwości tutejszego Sądu. Poza tym nowa nazwa powinna lepiej korespondować z poszerzeniem zakresu usług Sądu.
        W ślad za przyjęciem nowego Regulaminu rozszerzeniu ulegnie dotychczasowa lista arbitrów oraz stworzone zostaną już niebawem listy koncyliatorów, ekspertów i tłumaczy, co jest wynikiem poszerzenia oferty Sądu o nowe usługi.
Nowy Regulamin zwiększa opłaty za dotychczasowe czynności Sądu Arbitrażowego, dostosowując ich wysokość do realiów rynkowych, oraz wprowadza opłaty za jego nowe usługi. Jednocześnie jednak Taryfa opłat została skonstruowana z zachowaniem niezbędnej elastyczności pozwalającej reagować na indywidualne sytuacje. W szczególności przewiduje się zniżki dla członków DIG, możliwość częściowego zwolnienia z opłaty przez władze Sądu, a także upoważnienie do ukształtowania wysokości opłat w odpowiedniej liczbie spraw jednorodnych.