Skip to content
Czym jest ekspertyza?

Ekspertyza jest dokumentem sporządzanym przez neutralnego eksperta. Polega na przygotowaniu profesjonalnej opinii do przedstawionego przez stronę stanu faktycznego, cechującego się zazwyczaj szczególnie wysokim stopniem skomplikowania i zawiłości.

Ekspertyza może zostać wykorzystana w dowolnym celu, jak np. stanowić dowód potrzebny do rozstrzygnięcia sporu toczącego się przed sądem powszechnym czy sądem arbitrażowym, może również stanowić argument w mediacji czy koncyliacji.