Skip to content
Procedura "krok po kroku"
 
I. Wszczęcie postępowania
Wszczęcie postępowania pojednawczego następuje poprzez wniesienie opłaconego zgodnie z Taryfą wniosku o koncyliację.
 

 
II. Wniosek
Wniosek o pojednanie wraz załącznikami powinien co najmniej zawierać:
 1. oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów, a w przypadku przedsiębiorców - odpisy rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru lub ewidencji; także w miarę możliwości wskazanie nr NIP, REGON i KRS wnioskodawcy,
 2. zwięzłe przedstawienie stanu faktycznego i wyłuszczenie w punktach istoty sporu,
 3. określenie skutków powstałych w związku ze sporem po stronie wnioskodawcy,
 4. propozycje rozwiązania sporu,
 5. wskazanie zakresu ustępstw,
 6. opisanie dotychczasowych kroków wnioskodawcy mających na celu rozwiązanie sporu,
 7. określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach majątkowych,
 8. wskazanie z listy koncyliatora lub wniosek o jego wyznaczenie przez Prezesa Sądu Arbitrażowego,
 9. pełnomocnictwo w razie ustanowienia pełnomocnictwa wraz z dokumentami potwierdzającymi jego umocowanie,
 10. podpis strony lub jej umocowanego pełnomocnika,
 11. poświadczony przez stronę lub pełnomocnika dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości określonej w Taryfie opłat,
 12. wymienienie załączników.III. Postępowanie
Postępowanie pojednawcze prowadzi koncyliator jedyny. Koncyliatorem nie może być ekspert, który uprzednio brał udział w postępowaniu o wydanie ekspertyzy. Jeśli wnioskodawca (wnioskodawcy) nie wskaże koncyliatora z Listy we wniosku o wszczęcie postępowania pojednawczego wówczas wyznacza go z Listy Prezes Sądu Arbitrażowego.

Pisma procesowe w postępowaniu pojednawczym wnoszone są do Sądu Arbitrażowego co najmniej w trzech egzemplarzach. Strona nie ma obowiązku doręczać tych pism stronie przeciwnej, chyba że wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego wniosły obie strony.

Koncyliator podejmuje wszelkie czynności mające na celu ugodowe rozwiązanie sporu lub ustalenie przyczyn odmowy zawarcia ugody w terminie trzech miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, przy czym termin ten może zostać przedłużony jedynie na wniosek wnioskodawcy (wnioskodawców).

Koncyliator może zwracać się do wnioskodawcy i strony przeciwnej bezpośrednio lub za pośrednictwem Sekretarza Sądu Arbitrażowego. Koncyliator może na każdym etapie postępowania żądać od wnioskodawcy (wnioskodawców) dodatkowych informacji oraz stosowanych dokumentów. Koncyliator wypracowuje projekt zawarcia ugody oraz umowy arbitrażowej jeśli strony sporu nie były nią wcześniej związane.
 

 
IV. Ugoda
Ugodę podpisują strony i koncyliator. Ugoda zawarta w postępowaniu koncyliacyjnym wymaga dla swej skuteczności zatwierdzenia przez Sąd Arbitrażowy. Jeśli strony nie były uprzednio związane umową arbitrażową zawierają ją w ramach postępowania koncyliacyjnego, zaś po jej zawarciu zgodnie z treścią ugody strona inicjująca wszczęcie postępowania koncyliacyjnego lub strona przeciwna wszczyna postępowanie arbitrażowe w celu zatwierdzenia ugody. Wraz z zatwierdzeniem ugody postępowanie koncyliacyjne zostaje ukończone. Jeśli postępowanie pojednawcze zostało wszczęte w czasie trwania postępowania arbitrażowego, wówczas Sąd Arbitrażowy zatwierdza wyrokiem zawartą ugodę, a postępowanie pojednawcze ulega zakończeniu.

W przypadku niezawarcia ugody w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania pojednawczego względnie w terminie wydłużonym za pisemną zgodą stron postępowanie pojednawcze ulega umorzeniu, co koncyliator stwierdza w postanowieniu określającym podejmowane czynności oraz przyczyny niedojścia ugody do skutku. Akta postępowania pojednawczego przechowywane są przez Sąd Arbitrażowy na zasadach właściwych dla postępowania arbitrażowego.
V. Polityka poufności
Nic z tego co zostało uczynione, powiedziane lub napisane w celu pojednania, nie może w żaden sposób narazić praw stron w późniejszym postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym lub sądem państwowym. Wszelkie oświadczenia, wyjaśnienia i propozycje stron złożone w trakcie postępowania pojednawczego w związku z możliwością ugodowego zakończenia sporu, nie mogą być powoływane i brane pod uwagę w postępowaniu arbitrażowym, chyba że strony postanowią inaczej. Koncyliator nie może być wybrany arbitrem zarówno przez stronę, jak i strony, które skłaniał do pojednania, oraz nie może być wyznaczony przez Prezesa w postępowaniu arbitrażowym między stronami. Nie może on również pełnić w takim sporze funkcji superarbitra. Akta postępowania koncyliacyjnego przechowywane są przez Sąd Arbitrażowy na zasadach właściwych dla postępowania arbitrażowego.