Skip to content
Zapis na sąd polubowny
 
Zapis na sąd polubowny - klauzula arbitrażowa
( postanowienie ) w umowie głównej:
"Wszelkie spory, nie wyłączając sporów pozaumownych, jakie wynikły lub mogą wyniknąć z niniejszej umowy lub w związku z jej zawarciem i wykonywaniem oraz innych aktów stanowiących integralną część umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu, stosownie do regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu"

Wzór umowy o zapis na sąd polubowny - sporu przyszłego
Wzór umowy o zapis na sąd polubowny - sporu istniejącego