Skip to content
Czym jest arbitraż?
Sądownictwo arbitrażowe jest uznanym i cenionym trybem rozstrzygania sporów. Szybkość postępowania, poufność, fachowe przygotowanie arbitrów, oszczędność czasu i pieniędzy - to argumenty najsilniej przemawiające za arbitrażem gospodarczym.
Sądy arbitrażowe są niezależne od sądów powszechnych, a ich wyroki mają przy tym równą moc prawną. Arbitraż odznacza się większą prostotą postępowania, jest mniej sformalizowany. Działa jednoinstancyjnie, w oparciu o jasne zasady. Strony sporu wspólnie wyznaczają arbitrów i godzą się na ich wyrok. Od wyroku zapadłego w postępowaniu przed sądem polubownym nie przysługuje odwołanie.
Aby spór mógł być rozstrzygnięty przez sąd arbitrażowy, strony stosunku prawnego muszą na to wyrazić zgodę w formie zawarcia umowy zwanej zapisem na sąd polubowny.
 
Arbitraż / Sąd Powszechny (tabela porównawcza)