Skip to content
Informacje ogólne

Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu jest wyodrębnioną, samodzielną i niezależną jednostką organizacyjną w zakresie orzecznictwa, koncyliacji i ekspertyz - powołaną do niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania sporów, a także do prowadzenia postępowań pojednawczych i wydawania ekspertyz.

 

 

 

BI EST CONCORDIA, IBI EST VICTORIA
Gdzie jest zgoda, tam jest zwycięstwo